Kohëzgjatja e garantuar e fletëve të ndryshme për mbulesat e serrave që plotësojnë kushtet e propozuara më poshtë janë si më poshtë:

LLOJI PLASTIK

KOHËZGJATJA

Mbulesa PLASTIKE

TERMAKE

42 MUAJ

JO TERMALE

36 MUAJ

TERMAKE

36 MUAJ

KOHËZGJATJE E GJATË

24 MUAJ

TERMAKE

24 MUAJ

Tabela e zëvendësimit
Sasia e plastikës që do të zëvendësohet në rast degradimi të parakohshëm për të gjitha rastet e garancive të mëparshme të qëndrueshmërisë do të llogaritet siç tregohet më poshtë, duke zbatuar formulën e mëposhtme

MUAJ E JETËS SË FILMIT DERI TË PUSHIM
% MATERIAL A REPONER = 100 – ———————————————————— x 100
MUAJ GARANCI